VRL Praha a.s.

Doplnění pořadu jednání valné hromady společnosti konané dne 20.10.2022

Společnost VRL Praha a.s.
IČ: 452 72 905
se sídlem Praha, Ke Kablu 378/24, PSČ: 102 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. B 1461

(dále jen „ Společnost “)

Představenstvo Společnosti tímto na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře Společnosti, Ing. Radomíra Durďáka, nar. 8.9.1962, bytem Hostětín 36, PSČ: 687 71 ze dne 3.10.2022 (dále jen „Žádost kvalifikovaného akcionáře“ ), která byla Společnosti doručena dne 3.10.2022, a v souladu s ust. § 369 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, zařazuje na pořad jednání valné hromady Společnosti svolané na den 20.10.2022 v 10:00 hodin v sídle Společnosti, na adrese Praha, Ke Kablu 378/24, PSČ: 102 00, níže uvedené záležitosti:

  • Rozhodnutí o odvolání předsedy představenstva, pana Ing. Otto Durďáka, dat. nar. 1. února 1957, bytem Dlouhá 888, 763 21 Slavičín, pro porušení povinností při výkonu funkce.
  • Rozhodnutí o odvolání člena představenstva, paní Bc. Jany Durďákové, dat. nar. 23. dubna 1996, bytem Dlouhá 888, 763 21 Slavičín, pro porušení povinností při výkonu funkce.
  • Rozhodnutí o odvolání předsedy dozorčí rady, paní Ing. Marie Durďákové, dat. nar. 29. července 1967, bytem Dlouhá 888, 763 21 Slavičín, pro porušení povinností při výkonu funkce.
  • Rozhodnutí o odvolání člena dozorčí rady, pana Ing. Vladimíra Dvořáka, dat. nar. 24. července 1954, bytem Na Groši 1170/16, Hostivař, 102 00 Praha 10, pro porušení povinností při výkonu funkce.

Návrhy usnesení k záležitostem, jejichž zařazení na pořad jednání valné hromady je požadováno, a jejich odůvodnění jsou uvedené v příloze níže v kompletní žádosti kvalifikovaného akcionáře Ing. Radomíra Durďáka ze dne 3.10.2022.

Níže je rovněž uvedeno Stručné vyjádření představenstva společnosti VRL Praha a.s. k odůvodnění návrhů kvalifikovaného akcionáře Ing. Radomíra Durďáka na odvolání členů orgánů společnosti.

Dokumenty ke stažení: