Návrhy rozhodnutí per rollam zveřejněné 4. 3. 2024

NÁVRHY ROZHODNUTÍ PER ROLLAM

společnosti VRL Praha a.s.

IČO: 452 72 905

se sídlem Praha, Ke Kablu 378/24, 102 00 Praha 10

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 1461

(dále jen „Společnost“)

Představenstvo Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 418 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“) a ustanovením článku 6. odstavce 6.5. stanov Společnosti, předkládá akcionářům Společnosti návrhy na rozhodnutí postupem per rollam.

Tyto návrhy jsou akcionářům Společnosti zasílány na adresu uvedenou v seznamu akcionářů, a to včetně níže uvedených listin, jež tvoří jejich přílohu:

  1. Formulář vyjádření akcionáře
  2. Dodatek ke smlouvě o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady

 

Představenstvo Společnosti si dovoluje požádat akcionáře, aby svá akcionářská práva, zejména pak právo na informace, realizovali v případě potřeby přednostně za využití dálkových komunikačních prostředků, zejména prostřednictvím informací zveřejněných na webových stránkách Společnosti www.vrl.cz pod odkazem „Info pro akcionáře“, přičemž na této webové stránce jsou rovněž předkládané návrhy řádně zveřejněny a zveřejněny zde budou též výsledky hlasování. V případě dotazů či jiné potřeby je dále vyhrazena také e-mailová adresa: akcie@vrl.cz. Pro vyloučení pochybností však představenstvo Společnosti upozorňuje, že uplatnění práv akcionáře na informace nemá vliv na běh lhůty k doručení vyjádření akcionáře.

Instrukce k rozhodování per rollam

Rozhodování per rollam je způsob rozhodování akcionářů mimo jednání valné hromady. Každý akcionář, případně zmocněný zástupce akcionáře, doručí Společnosti své písemné vyjádření k jednotlivým návrhům ve lhůtě 15 (patnácti) dnů od doručení těchto návrhů akcionáři, a to výlučně na adresu Společnosti: Ke Kablu 378/24, 102 00 Praha. Zástupce akcionáře k vyjádření přiloží také plnou moc řádně udělenou příslušným akcionářem.

K jednotlivým návrhům usnesení schvalovaným per rollam je akcionář oprávněn se vyjádřit v jedné z následujících variant:

  • hlasuji pro rozhodnutí“, nebo
  • hlasuji proti rozhodnutí“.

 

a to vždy spolu s uvedením celého přesného znění příslušného návrhu rozhodnutí. Pro jednoznačné vyhodnocení stanoviska akcionáře přikládá představenstvo Společnosti k těmto návrhům také formulář vyjádření akcionáře, jehož prostřednictvím může akcionář své vyjádření realizovat.

Nedoručí-li akcionář ve shora uvedené lhůtě své písemné vyjádření k návrhům výše popsaným způsobem, platí, že s návrhy nesouhlasí. Rozhodná většina pro přijetí jednotlivých rozhodnutí je v souladu se zákonem počítána vždy z celkového počtu hlasů všech akcionářů. Společnost akcionáře upozorňuje, že k dnešnímu dni nadále vede ve svém majetku vlastnictví k akciím v počtu 6.190 kusů, když tyto akcie nebyly do dnešního dne platně převedeny na 3. osobu. V souladu s ustanovením § 309 ZOK Společnost nevykonává s nimi spojená hlasovací práva a k těmto se nepřihlíží.

Rozhodným dnem pro rozhodování per rollam je ve smyslu ust. § 418 odst. 3 ZOK (při absenci odlišné úpravy ve stanovách Společnosti) sedmý den předcházející dni odeslání tohoto návrhu rozhodnutí všem akcionářům.

Výsledek rozhodnutí, včetně dne jeho přijetí, oznámí představenstvo Společnosti způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady všem akcionářům bez zbytečného odkladu.

Předměty návrhů

  1. Schválení typového znění dodatku ke smlouvám o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady;
  2. Volba člena představenstva

Přílohy