VRL Praha a.s.

Návrhy rozhodnutí valné hromady per rollam zveřejněné 12.05.2022

společnosti VRL Praha a.s.

IČO: 452 72 905

se sídlem Praha, Ke Kablu 378/24, 102 00 Praha 10

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 1461

(dále jen „ Společnost “)

Představenstvo společnosti VRL Praha a.s., IČO: 45272905 se sídlem Praha, Ke Kablu 378/24, PSČ 10200 tímto v souladu s ustanovením § 418 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“ ) a ustanovením článku 6. odstavce 6.5. stanov Společnosti, předkládá akcionářům Společnosti návrhy na rozhodnutí valné hromady Společnosti mimo zasedání postupem per rollam.

Tyto návrhy jsou akcionářům Společnosti zasílány na adresu uvedenou v seznamu akcionářů, a to včetně níže uvedených listin, jež tvoří jejich přílohu:

 1. Výroční zpráva Společnosti za rok 2021
 2. Zpráva nezávislého auditora za ověřované období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021
 3. Řádná účetní závěrka Společnosti za rok 2021
 4. Zpráva o vztazích za rok 2021
 5. Stanovisko dozorčí rady k řádné účetní závěrce Společnosti za rok 2021, Výroční zprávě Společnosti za rok 2021 a Zprávě o vztazích za rok 2021
 6. Formulář vyjádření akcionáře

Představenstvo společnosti si dovoluje požádat akcionáře, aby svá akcionářská práva, zejména pak právo na informace, realizovali v případě potřeby přednostně za využití dálkových komunikačních prostředků. Zejména prostřednictvím informací zveřejněných na webových stránkách Společnosti www.vrl.cz pod odkazem „Info pro akcionáře“, v případě potřeby je dále vyhrazena také e-mailová adresa: akcie@vrl.cz. Pro vyloučení pochybností však představenstvo Společnosti upozorňuje, že uplatnění práv akcionáře nemá vliv na běh lhůty k doručení vyjádření akcionáře.

Instrukce k rozhodování valné hromady per rollam

Rozhodování valné hromady per rollam je způsob rozhodování valné hromady mimo jednání. Každý akcionář, případně zmocněný zástupce akcionáře, doručí Společnosti své písemné vyjádření k jednotlivým návrhům ve lhůtě 15 (patnácti) dnů od doručení těchto návrhů akcionáři, a to výlučně na adresu Společnosti: Ke Kablu 378/24, 102 00 Praha. Zástupce akcionáře k vyjádření přiloží také plnou moc řádně udělenou příslušným akcionářem.

K jednotlivým návrhům usnesení valné hromady je akcionář oprávněn se vyjádřit v jedné z následujících variant:

 • „hlasuji pro rozhodnutí“, nebo
 • „hlasuji proti rozhodnutí“.

a to vždy spolu s uvedením celého přesného znění příslušného návrhu rozhodnutí. Pro jednoznačné vyhodnocení stanoviska akcionáře přikládá představenstvo Společnosti k těmto návrhům také formulář vyjádření akcionáře, jehož prostřednictvím může akcionář své vyjádření realizovat.

Nedoručí-li akcionář ve shora uvedené lhůtě své písemné vyjádření k návrhům výše popsaným způsobem, platí, že s návrhy nesouhlasí. Rozhodná většina pro přijetí jednotlivých rozhodnutí je v souladu se zákonem počítána vždy z celkového počtu hlasů všech akcionářů.

Výsledek rozhodnutí, včetně dne jeho přijetí, oznámí představenstvo Společnosti způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady všem akcionářům bez zbytečného odkladu.

Předměty návrhů

 • Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2021, akceptace stanoviska dozorčí rady
 • Schválení vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2021
 • Schválení Výroční zprávy Společnosti za rok 2021 a Zprávy o vztazích za rok 2021, akceptace stanoviska dozorčí rady

Dokumenty ke stažení: