VRL Praha a.s.

Návrhy rozhodnutí valné hromady per rollam zveřejněné 25.11.2020

Představenstvo společnosti VRL Praha a.s. se sídlem Praha, Ke Kablu 378/24, PSČ 10200 předkládá akcionářům společnosti návrhy na rozhodnutí valné hromady společnosti postupem per rollam.

Představenstvo Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 418 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ ZOK “) a ustanovením článku 6. odstavce 6.5. stanov Společnosti, předkládá akcionářům Společnosti návrhy na rozhodnutí valné hromady Společnosti postupem per rollam.

Tyto návrhy jsou akcionářům Společnosti zasílány na adresu uvedenou v seznamu akcionářů, a to včetně níže uvedených listin, jež tvoří jejich přílohu:

  • Návrh rozhodnutí valné hromady per rollam ze dne 25.11.2020
  • Řádná účetní závěrka za rok 2019, Zpráva nezávislého auditora za ověřované období od 1.1.2019 do 31.12.2019, Výroční zpráva za rok 2019, Zpráva o vztazích za rok 2019, Stanovisko dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2019, výroční zprávě za rok 2019 a zprávě o vztazích za rok 2019
  • Smlouva o vedení mzdové agendy ze dne 25.7.2019 mezi Společností a D.Charvátovou, členkou představenstva, Smlouva o vedení personální agendy ze dne 25.7.2019 mezi Společností a D.Charvátovou, členkou představenstva, Dodatek č. 1 ze dne 26. 8. 2019 ke Smlouvě o vedení mzdové agendy ze dne 25.7.2019 mezi Společností a D.Charvátovou, členkou představenstva
  • Formulář vyjádření akcionáře

Představenstvo Společnosti zdůrazňuje, že s ohledem na aktuální situaci související s epidemií COVID-19 nelze předvídat další postup a opatření veřejné správy související s epidemií COVID-19 a jejím vývojem. Za účelem zajištění bezpečnosti akcionářů, jakož i všech osob zajišťujících chod Společnosti představenstvo upozorňuje, že bude postupovat v dané chvíli vždy v souladu s pokyny, doporučeními a omezeními vydanými příslušnými orgány veřejné moci, jež budou účinné v dané době.

S ohledem na uvedené představenstvo Společnosti apeluje na akcionáře, aby svá akcionářská práva, zejména pak právo na informace, realizovali v případě potřeby za využití dálkových komunikačních prostředků. Zejména prostřednictvím informací zveřejněných na webových stránkách Společnosti www.vrl.cz pod odkazem „Info pro akcionáře“, v případě potřeby je dále vyhrazena také e-mailová adresa: akcie@vrl.cz. Pro vyloučení pochybností však představenstvo Společnosti upozorňuje, že uplatnění práv akcionáře nemá vliv na běh lhůty k doručení vyjádření akcionáře.

Instrukce k rozhodování valné hromady per rollam

Rozhodování valné hromady per rollam je způsob rozhodování valné hromady mimo jednání. Každý akcionář, případně zmocněný zástupce akcionáře, doručí Společnosti své písemné vyjádření k jednotlivým návrhům ve lhůtě 15 (patnácti) dnů od doručení těchto návrhů akcionáři, a to výlučně na adresu Společnosti: Ke Kablu 378/24, 102 00 Praha. Zástupce akcionáře k vyjádření přiloží také plnou moc řádně udělenou příslušným akcionářem.

K jednotlivým návrhům usnesení valné hromady je akcionář oprávněn se vyjádřit v jedné z následujících variant:

  • „hlasuji pro rozhodnutí“, nebo
  • „hlasuji proti rozhodnutí“, nebo
  • „zdržuji se hlasování“,

a to vždy spolu s uvedením celého přesného znění příslušného návrhu rozhodnutí. Pro jednoznačné vyhodnocení stanoviska akcionáře přikládá představenstvo Společnosti k těmto návrhům také formulář vyjádření akcionáře, jehož prostřednictvím může akcionář své vyjádření realizovat.

Nedoručí-li akcionář ve shora uvedené lhůtě své písemné vyjádření k návrhům výše popsaným způsobem, platí, že s návrhy nesouhlasí. Rozhodná většina pro přijetí jednotlivých rozhodnutí je v souladu se zákonem počítána vždy z celkového počtu hlasů všech akcionářů.

Výsledek rozhodnutí, včetně dne jeho přijetí, oznámí představenstvo Společnosti způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady všem akcionářům bez zbytečného odkladu.

Předměty návrhů

  1. Neschválení řádné účetní závěrky za rok 2019, akceptace stanoviska dozorčí rady
  2. Neschválení výroční zprávy za rok 2019 a zprávy o vztazích za rok 2019, akceptace stanoviska dozorčí rady
  3. Splnění informační povinnosti dozorčí rady Společnosti ohledně smluv uzavřených mezi Společností a členkou představenstva

Dokumenty ke stažení: