Návrhy rozhodnutí valné hromady per rollam zveřejněné 29.06.2021

Představenstvo společnosti VRL Praha a.s. se sídlem Praha, Ke Kablu 378/24, PSČ 10200 tímto v souladu s ustanovením § 418 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“ ) a ustanovením článku 6. odstavce 6.5. stanov Společnosti, předkládá akcionářům Společnosti návrhy na rozhodnutí valné hromady Společnosti mimo zasedání postupem per rollam.

Tyto návrhy jsou akcionářům Společnosti zasílány na adresu uvedenou v seznamu akcionářů, a to včetně níže uvedených listin, jež tvoří jejich přílohu:

 1. Řádná účetní závěrka za rok 2020
 2. Zpráva nezávislého auditora za ověřované období od 1.1.2020 do 31.12.2020
 3. Výroční zpráva za rok 2020
 4. Zpráva o vztazích za rok 2020
 5. Stanovisko dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2020, výroční zprávě za rok 2020 a zprávě o vztazích za rok 2020
 6. Formulář vyjádření akcionáře

Představenstvo Společnosti zdůrazňuje, že s ohledem na stále aktuální situaci související s epidemií COVID-19 nelze předvídat další postup a opatření veřejné správy související s epidemií COVID-19 a jejím vývojem. Za účelem zajištění bezpečnosti akcionářů, jakož i všech osob zajišťujících chod Společnosti představenstvo upozorňuje, že bude postupovat v dané chvíli vždy v souladu s pokyny, doporučeními a omezeními vydanými příslušnými orgány veřejné moci, jež budou účinné v dané době.

S ohledem na uvedené představenstvo Společnosti apeluje na akcionáře, aby svá akcionářská práva, zejména pak právo na informace, realizovali v případě potřeby za využití dálkových komunikačních prostředků. Zejména prostřednictvím informací zveřejněných na webových stránkách Společnosti www.vrl.cz pod odkazem „Info pro akcionáře“, v případě potřeby je dále vyhrazena také e-mailová adresa: akcie@vrl.cz. Pro vyloučení pochybností však představenstvo Společnosti upozorňuje, že uplatnění práv akcionáře nemá vliv na běh lhůty k doručení vyjádření akcionáře.

Instrukce k rozhodování valné hromady per rollam

Rozhodování valné hromady per rollam je způsob rozhodování valné hromady mimo jednání. Každý akcionář, případně zmocněný zástupce akcionáře, doručí Společnosti své písemné vyjádření k jednotlivým návrhům ve lhůtě 15 (patnácti) dnů od doručení těchto návrhů akcionáři, a to výlučně na adresu Společnosti: Ke Kablu 378/24, 102 00 Praha. Zástupce akcionáře k vyjádření přiloží také plnou moc řádně udělenou příslušným akcionářem.

K jednotlivým návrhům usnesení valné hromady je akcionář oprávněn se vyjádřit v jedné z následujících variant:

 • „hlasuji pro rozhodnutí“, nebo
 • „hlasuji proti rozhodnutí“.

a to vždy spolu s uvedením celého přesného znění příslušného návrhu rozhodnutí. Pro jednoznačné vyhodnocení stanoviska akcionáře přikládá představenstvo Společnosti k těmto návrhům také formulář vyjádření akcionáře, jehož prostřednictvím může akcionář své vyjádření realizovat.

Nedoručí-li akcionář ve shora uvedené lhůtě své písemné vyjádření k návrhům výše popsaným způsobem, platí, že s návrhy nesouhlasí. Rozhodná většina pro přijetí jednotlivých rozhodnutí je v souladu se zákonem počítána vždy z celkového počtu hlasů všech akcionářů.

Výsledek rozhodnutí, včetně dne jeho přijetí, oznámí představenstvo Společnosti způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady všem akcionářům bez zbytečného odkladu.

Předměty návrhů

 • 1. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020, akceptace stanoviska dozorčí rady
 • 2. Schválení vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2020
 • 3. Schválení výroční zprávy za rok 2020 a zprávy o vztazích za rok 2020, akceptace stanoviska dozorčí rady

Dokumenty ke stažení: