VRL Praha a.s.

Pozvánka na valnou hromadu konanou 11.11.2019 zveřejněná 8.10.2019

Představenstvo společnosti VRL Praha a.s. se sídlem Praha, Ke Kablu 378/24, PSČ 10200 svolává řádnou valnou hromadu akciové společnosti, která se bude konat 11.11.2019 v 10.00 hod v salonku II hotelu Galaxie na adrese: Suchdolské náměstí 9, 165 00 Praha 6 – Suchdol

Základní podmínky účasti na valné hromadě:
Valné hromady se může zúčastnit akcionář, který je ke dni konání valné hromady zapsán v seznamu akcionářů. Prezence akcionářů bude zahájena v 9.00 hodin v místě konání valné hromady. Totožnost prokáže akcionář platným průkazem totožnosti (OP, pas), právnická osoba navíc aktuálním výpisem z obchodního rejstříku. Zástupce akcionáře je na základě plné moci povinen před zahájením valné hromady odevzdat písemnou plnou moc se zákonnými náležitostmi.

Dokumenty ke stažení: