VRL Praha a.s.

Pozvánka na valnou hromadu společnosti konanou dne 20.10.2022, zveřejněná dne 15.9.2022

Společnost VRL Praha a.s.
IČ: 452 72 905
se sídlem Praha, Ke Kablu 378/24, PSČ: 102 00
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. B 1461

(dále jen „ Společnost “)

Představenstvo Společnosti tímto v souladu s ust. § 402 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“ )

svolává valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 20.10.2022 v 10:00 hodin v sídle Společnosti, na adrese Praha, Ke Kablu 378/24, PSČ: 102 00.

Registrace akcionářů bude zahájena v 9:00 hodin v místě konání valné hromady. Účastnit se valné hromady a vykonávat práva spojená s akciemi je oprávněna osoba zapsaná v seznamu akcionářů ke dni konání valné hromady nebo její zástupce. Akcionář prokáže svou totožnost platným dokladem totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas), právnická osoba navíc aktuálním výpisem z obchodního rejstříku. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady předložit písemnou plnou moc splňující zákonné náležitosti.

Tato pozvánka na valnou hromadu je zasílána akcionářům Společnosti na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Dále je pozvánka, včetně úplného znění stanov společnosti s vyznačením navrhovaných změn, uveřejněna na internetových stránkách Společnosti www.vrl.cz pod odkazem „Info pro akcionáře“ v sekci „Pozvánka na valnou hromadu konanou dne 20.10.2022“, a to včetně příloh této pozvánky.

Společnost dále umožní ve svém sídle každému akcionáři (vždy v pracovní dny v době od 10:00 hodin do 14:00 hodin), aby ode dne zveřejnění pozvánky zdarma nahlédnul do návrhu změny stanov Společnosti podrobněji popsaného níže.

V době publikace této pozvánky nelze zcela s jistotou předvídat, zda případně nebudou opět přijata opatření veřejné správy související s epidemií COVID-19 a jejím vývojem účinná pro dobu plánovaného termínu konání valné hromady. Představenstvo Společnosti celou situaci dále pečlivě monitoruje a za účelem zajištění bezpečnosti akcionářů a všech osob zajišťujících konání valné hromady bude při její organizaci postupovat v souladu s pokyny, doporučeními a omezeními vydanými příslušnými orgány veřejné moci, jež budou případně účinné v dané době.

Dokumenty ke stažení: