Pozvánka na valnou hromadu společnosti VRL Praha a.s. konanou 30.7.2021 zveřejněná 14.7.2021

Společnost VRL Praha a.s.
IČ: 452 72 905
se sídlem Praha, Ke Kablu 378/24, PSČ: 102 00
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. B 1461

(dále jen „ Společnost “)

Představenstvo Společnosti tímto na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře Společnosti, Mgr. Ing. Radomíra Durďáka, nar. 8.9.1962, bytem Hostětín 36, PSČ: 687 71 ze dne 25.6.2021 (dále jen „Žádost kvalifikovaného akcionáře“ ), která byla Společnosti doručena dne 29.6.2021, a v souladu s ust. § 367 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů,

svolává valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 30.7.2021 v 10:00 hodin v sídle Společnosti, na adrese Praha, Ke Kablu 378/24, PSČ: 102 00.

Registrace akcionářů bude zahájena v 9:00 hodin v místě konání valné hromady. Účastnit se valné hromady a vykonávat práva spojená s akciemi je oprávněna osoba zapsaná v seznamu akcionářů ke dni konání valné hromady nebo její zástupce. Akcionář prokáže svou totožnost platným dokladem totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas), právnická osoba navíc aktuálním výpisem z obchodního rejstříku. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady předložit písemnou plnou moc splňující zákonné náležitosti.

Tato pozvánka na valnou hromadu je zasílána akcionářům Společnosti na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Dále je pozvánka společně s úplným návrhem změny stanov uveřejněna na internetových stránkách Společnosti www.vrl.cz pod odkazem „Info pro akcionáře“ v sekci „Pozvánka na valnou hromadu konanou dne 30.7.2021“, a to včetně příloh této pozvánky.

Společnost dále umožní ve svém sídle každému akcionáři (vždy v pracovní dny v době od 9:00 hodin do 15:00 hodin), aby zdarma nahlédnul do návrhu změny stanov Společnosti podrobněji popsaného níže.

V době publikace této pozvánky nelze zcela s jistotou předvídat, jaká konkrétní opatření veřejné správy související s epidemií COVID-19 a jejím vývojem budou účinná v plánovaném termínu konání valné hromady. Představenstvo Společnosti celou situaci dále pečlivě monitoruje a za účelem zajištění bezpečnosti akcionářů a všech osob zajišťujících konání valné hromady bude při její organizaci postupovat v souladu s pokyny, doporučeními a omezeními vydanými příslušnými orgány veřejné moci, jež budou účinné v dané době.

Přílohy této pozvánky tvoří Kompletní pozvánka s návrhy usnesení, Úplné znění stanov Společnosti se zapracovanými návrhy změn, Žádost kvalifikovaného akcionáře a vyjádření představenstva Společnosti k této žádosti.

Dokumenty ke stažení: