VRL Praha a.s.

Výzva k vyzvednutí listinných akcií zveřejněná 22.1.2014

Naši akcionáři si mohou vyzvednout listinné akcie ve lhůtě do 30.4.2014 v sídle společnosti.

Společnost VRL Praha a.s., IČ 45272905, se sídlem Praha, Ke Kablu 378/24, PSČ 102 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 1461 tímto ve smyslu ustanovení § 113 odst. 11 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů platném do 31.12.2013, tímto oznamuje že

  1. dne 21.6.2013 přijala valná hromada společnosti VRL Praha a.s. rozhodnutí o změně podoby akcií společnosti ze zaknihovaných akcií na listinné akcie a současně rozhodla o související změně stanov v čl. VI. odst. 1 stanov společnosti;
  2. výše uvedená změna podoby akcií byla dne 10.7.2013 zapsána do obchodního rejstříku a uvedené rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 21.6.2013 bylo také uveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetových stránkách společnosti VRL Praha a.s. na adrese www.vrl.cz ;
  3. dne 19.7.2013 uveřejnila společnost VRL Praha a.s. v obchodním věstníku výše uvedené rozhodnutí valné hromady ze dne 18.6.2013 o změně podoby akcií z akcií zaknihovaných na akcie listinné, a to na základě ustanovení § 113 odst. 1 písm. a) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění platném do 31.12.2013;
  4. Centrální depozitář cenných papírů, a.s., IČ 25081489, se sídlem Praha 1, Rybná 14, PSČ 110 00 zrušil ke dni 31.7.2013 evidenci zaknihovaných cenných papírů společnosti VRL Praha a.s., ISIN: CZ 0005111989;
  5. společnost VRL Praha a.s. v souladu s ustanovením § 113 odst. 11 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu v platném znění vyzývá akcionáře, aby si v jejím sídle vyzvedli listinné akcie, a to ve lhůtě do 30.4.2014. Předávání akcií lze uskutečnit vždy v pondělí, úterý, středu nebo čtvrtek od 10 do 15 hod. v sídle společnosti na adrese VRL Praha a.s., Ke Kablu 378/24, PSČ 102 00. Podle ustanovení § 5 a) zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění do 31.12.2013 lze zastupitelné cenné papíry nahradit hromadnou listinou.

 

Společnost VRL Praha a.s.