VRL Praha a.s.

Pozvánka na valnou hromadu konanou 20.6.2014 zveřejněná 19.5.2014

Představenstvo společnosti VRL Praha a.s. se sídlem Praha, Ke Kablu 378/24, PSČ 10200 svolává řádnou valnou hromadu akciové společnosti, která se bude konat v pátek 20.6.2014 v 9.00 hod ve Slavičíně v budově Zámku Slavičín, salonek v I. poschodí Slavičín, Osvobození 24, PSČ 76321.

Pořad jednání:
1. Zahájení, kontrola usnášení schopnosti.
2. Schválení jednacího řádu valné hromady a volba orgánů valné hromady.
3. Rozhodnutí o podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb. v platném znění.
4. Rozhodnutí o změně stanov společnosti.
5. Zpráva představenstva o roční podnikatelské činnosti a hospodaření společnosti za rok 2013 a Zpráva o vztazích mezi ovládací a ovládající osobou a ostatními osobami tvořícími koncern za rok 2013 (Výroční zpráva).
6. Zpráva dozorčí rady.
7. Schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2013 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013.
8. Schválení vypořádání prostředků ze zrušeného rezervního fondu.
9. Schválení smluv o výkonu funkce pro členy představenstva a členy dozorčí rady.
10. Určení auditora k ověření účetních závěrek pro rok 2014.
11. Závěr.

Rozhodný den:
Rozhodný den k účasti na řádné valné hromadě je 13.6.2014. Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se řádné valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má osoba, která bude k rozhodnému dni uvedena v seznamu akcionářů vedeném společností (ledaže se prokáže, že zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti), nebo zástupce takovéto osoby.

Základní podmínky účasti na valné hromadě:
Valné hromady se může zúčastnit akcionář, který je k rozhodnému dni zapsán v seznamu akcionářů. Prezence akcionářů bude zahájena v 8.30 hodin v místě konání valné hromady. Totožnost prokáže akcionář platným průkazem totožnosti (OP, pas), právnická osoba navíc aktuálním výpisem z obchodního rejstříku. Zástupce akcionáře je na základě plné moci povinen před zahájením valné hromady odevzdat písemnou plnou moc (s úředně ověřeným podpisem akcionáře) se zákonnými náležitostmi.

Dokumenty ke stažení: